Privacybeleid

Introductie

In dit privacybeleid voor deze website wordt beschreven hoe All.Can Belgium de informatie die u verstrekt bij het gebruik van deze website beschermt en gebruikt.

All.Can Belgium Privacybeleid Versie 2 – Oktober 2020

Dit privacybeleid informeert u over de informatie die wij mogelijk van u verzamelen wanneer u contact opneemt met All.Can Belgium (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: website, All.Can social media en andere websites en mobiele applicaties die eigendom zijn van of beheerd worden door All.Can). Bij het verzamelen van deze gegevens treden wij op als gegevensbeheerder en zijn wij wettelijk verplicht om u informatie te verstrekken over ons, over waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken en over de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens.

All.Can Belgium VZW (reg.nr. 0746.638.692) werd in 2020 opgericht als een formele rechtspersoon in België en is een internationale non-profitorganisatie met meerdere belanghebbenden die werkt aan een efficiëntere kankerzorg door zich te richten op wat belangrijk is voor patiënten.

Ons kantooradres is All.Can Secretariat p/a Interel Association Management, Luxemburgstraat 22-24, 1000 Brussel, België. U kunt contact met ons opnemen per post op bovenstaand adres, per e-mail op secretariat@all-can.be.

Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming te hebben, dus alle vragen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens moeten worden gericht aan bovenstaande contactgegevens.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Om haar doel te bereiken en waarde te leveren aan haar leden, verzamelt en verwerkt All.Can Belgium bepaalde informatie van haar leden, partners, zakelijke contacten, medewerkers, afgevaardigden van evenementen en andere belanghebbenden op het werkterrein van All.Can Belgium. Wij verzamelen deze informatie om contractuele redenen (d.w.z. van leden en leveranciers), of om onze legitieme belangen van de vereniging te vervullen.

We zetten ons in om persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). In het bijzonder verbindt All.Can zich ertoe om alleen persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die: eerlijk, op een transparante manier en op basis van geldige rechtsgronden worden verwerkt; voor specifieke rechtmatige doeleinden worden verkregen; adequaat, relevant en niet buitensporig zijn; nauwkeurig zijn en actueel worden gehouden; niet langer worden bewaard dan nodig is; op passende manieren worden beschermd en niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij er adequate beschermingsmaatregelen zijn getroffen.

All.Can zet zich ook in voor de bescherming van alle persoonlijke gegevens die het verwerkt en heeft daartoe passende organisatorische en technische maatregelen genomen, waaronder versleuteling en gegevensclassificatie, om datalekken te voorkomen.

Zoals hieronder verder wordt uiteengezet, stemt u door u als lid of niet-lid in te schrijven op onze diensten in met de gegevensverwerkingspraktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

All.Can Belgium kan de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen voor zover dat nodig is om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer, postadres;
 • Identificatiegegevens, zoals voornaam, naam, foto’s;
 • Persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeninggegevens of creditcardinformatie;
 • Browserinformatie, zoals IP-adres, sessietijd; Andere gegevens die je hebt verstrekt toen je contact met ons opnam.

We kunnen ook de volgende andere informatie verzamelen die uw identiteit niet onthult of niet direct betrekking heeft op u of een ander individu:

 • Voor marketingdoeleinden en om onze Websites en diensten te verbeteren, verzamelen we ook gegevens die door uw webbrowser worden verzonden, bijvoorbeeld informatie over uw browser, uw IP-adres en uw besturingssysteem, zoals hierboven vermeld.
 • In sommige omstandigheden verzamelen en verwerken we ook speciale gegevenscategorieën, zoals .
 • In de meeste gevallen verzamelen we persoonsgegevens rechtstreeks van de Betrokkene, maar soms verkrijgen we Persoonsgegevens van derden (zoals de werkgever van de Betrokkene of van een overheidsinstantie).

Op welke manieren verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen de hierboven beschreven informatie uit verschillende bronnen:

 • Wanneer u reageert op onze e-mailberichten
 • Wanneer u deelneemt aan een van onze onderzoeken
 • Wanneer u een van onze evenementen bijwoont
 • Wanneer u ons uw visitekaartjes geeft
 • Wanneer u ons schrijft
 • Wanneer u het contactformulier op de website invult
 • Wanneer u ons mondeling informatie verstrekt

Als onderdeel van haar algemene missie verwerkt All.Can Belgium persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor ledenadministratie en ondersteuning:Can International heeft legitieme belangen bij de verwerking van persoonsgegevens van haar individuele leden en van de contactpersonen bij de lidorganisaties van All.Can Belgium ten behoeve van de ledenadministratie en het aanbieden van lidmaatschapsdiensten. All.Can Belgium is ook gebonden door Belgische vennootschapsrechtelijke verplichtingen met betrekking tot de organisatie van algemene vergaderingen en raden van bestuur.
 • Voor contractbeheer:Can International heeft legitieme belangen bij de verwerking van persoonsgegevens van ledenvertegenwoordigers voor het innen van lidmaatschapsgelden, evenals die van vertegenwoordigers en contactpersonen van entiteiten en verenigingen waarmee All.Can Belgium zaken doet (bijv. met betrekking tot dienstenovereenkomsten, consultancyovereenkomsten, onderzoeksovereenkomsten, partnerschapsovereenkomsten, inkoopovereenkomsten).

Alle derde partijen waarmee wij uw gegevens delen, zijn verplicht om uw gegevens veilig te bewaren en alleen te gebruiken om ons diensten te leveren zoals websitehosting, nieuwsbriefverzending, e-mailbezorging en andere soortgelijke diensten.

Daarnaast kunnen wij Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken indien dit noodzakelijk is: (1) onder de toepasselijke wetgeving, waaronder wetgeving buiten het land waar u woont; (2) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (3) om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en andere juridische processen; (4) om beschikbare rechtsmiddelen te benutten of schade die wij kunnen oplopen te beperken; of (5) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen. Wanneer derden uw gegevens niet langer nodig hebben voor het verlenen van deze dienst, zullen zij deze gegevens vernietigen in overeenstemming met de procedures van All.Can Belgium. Gevoelige persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij nadat All.Can Belgium hiervoor toestemming heeft verkregen, tenzij All.Can wettelijk verplicht is anders te handelen.

 • Voor engagementdoeleinden: All.Can Belgium heeft legitieme belangen bij de verwerking van persoonsgegevens van individuen en organisaties die niet als lid zijn aangesloten bij All.Can, maar wel interesse hebben getoond in de missie en activiteiten van All.Can en op de hoogte willen blijven via nieuwsbrieven en mailings.
 • Voor de administratie van de website: All.Can Belgium verwerkt identificatiegegevens van personen die zichzelf registreren op de website van All.Can Belgium en hun uitdrukkelijke toestemming geven om nieuwsbrieven en informatie van All.Can Belgium te ontvangen, alsmede informatie te delen over initiatieven die een vorm van inefficiëntie in de kankerzorg identificeren en aanpakken via de All.Can Efficiency Hub Submission.
 • Voor PR-doeleinden: Can International verwerkt contactgegevens van relevante belanghebbenden op het gebied van beleid en publieke zaken om namens haar leden te pleiten voor de missie van All.Can.
 • Voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten: Can International verwerkt identificatiegegevens van personen die zich aanmelden voor deelname aan evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door All.Can Belgium ten behoeve van het beheer van de registratie en deelname aan dergelijke evenementen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

All.Can Belgium bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel of de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor de duur van een contractuele relatie of een project, en voor een periode daarna indien vereist door de toepasselijke wetgeving of indien dit in het primaire belang is van de betrokkenen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We streven ernaar om alle persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zorgen ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen tegen onwettig of onbevoegd gebruik van uw persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

Met betrekking tot online informatiebeveiliging kunnen de registratieprocessen op de website van All.Can Belgium inhouden dat u een wachtwoord en accountaanduiding opgeeft. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om (a) All.Can Belgium onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.

Onze werknemers krijgen contextspecifieke toegang tot onze systemen en servers en uw Persoonsgegevens zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om uw Persoonsgegevens alleen te openen en te gebruiken zoals vereist om Diensten aan u te leveren.

Maken we uw gegevens openbaar?

De gegevens die je aan ons verstrekt, worden door ons of onze GDPR-conforme gegevensverwerkers opgeslagen op veilige servers in de Europese Unie of op locaties die uitdrukkelijk vallen onder GDPR-conforme overeenkomsten (bijv. onder het EU-VS privacyschild).

Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming of tenzij dit wordt aangegeven in dit privacybeleid of u hiermee instemt als onderdeel van een specifieke gegevensverwerkingsactiviteit. Als we een onderneming aangaan om een van onze functies uit te besteden, kunnen uw gegevens echter worden doorgegeven aan onze nieuwe zakenpartners, in welk geval we ervoor zullen zorgen dat dergelijke gegevensverwerkers ten minste dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming en -beveiliging nakomen als wij.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die een contract hebben met All.Can Belgium in het kader van de zaken die wij met u doen. Alle derde partijen waarmee wij uw gegevens delen, zijn verplicht om uw gegevens veilig te bewaren en alleen te gebruiken om ons diensten te leveren zoals websitehosting, nieuwsbriefverzending, e-mailbezorging en andere soortgelijke diensten. Daarnaast kunnen we Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken indien dit noodzakelijk is: (1) onder de toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving buiten het land waar je woont; (2) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar je woont; (3) om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en andere juridische processen; (4) om beschikbare rechtsmiddelen te benutten of schade die we kunnen oplopen te beperken; of (5) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen.

Wanneer zij uw gegevens niet langer nodig hebben om deze dienst te verlenen, zullen zij deze gegevens vernietigen in overeenstemming met de procedures van All.Can Belgium. Als we uw gevoelige persoonlijke gegevens aan een derde willen doorgeven, zullen we dit alleen doen nadat we uw toestemming hebben verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Uw rechten als betrokkene

Volgens de wet kunt u ons vragen welke gegevens we over u bewaren en kunt u ons vragen deze te corrigeren als ze onjuist zijn.

 • Als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.
 • Als we uw persoonsgegevens verwerken om redenen van toestemming of om een contract uit te voeren, kunt u ons vragen u een kopie van de informatie te geven in een machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt overdragen aan een andere provider.
 • Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om redenen van toestemming of legitiem belang, kunt u vragen om uw gegevens te wissen.
 • U hebt het recht om ons te vragen het gebruik van uw gegevens voor een bepaalde periode stop te zetten als u van mening bent dat we dit niet rechtmatig doen.
 • Tot slot kunt u ons in bepaalde omstandigheden vragen om geen beslissingen te nemen die betrekking hebben op u door middel van geautomatiseerde verwerking of profilering.

U kunt een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met All.Can Belgium, als verantwoordelijke voor de verwerking, op het volgende adres: secretariat@all-can.be . Houd er rekening mee dat we een identiteitsbewijs kunnen vragen om uw verzoek te verwerken.

Aan personen worden geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken om toegang, behalve als de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn (bijvoorbeeld bij herhaling). In dat geval kunnen we een redelijke vergoeding vragen of weigeren op het verzoek in te gaan.

Uw recht om een klacht in te dienen

Als je een klacht hebt over ons gebruik van je gegevens, geven we er de voorkeur aan dat je in eerste instantie rechtstreeks contact met ons opneemt via secretariat@all-can.be zodat we je klacht kunnen behandelen. U kunt echter ook contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website https://www.privacycommission.be/en of hen aanschrijven op het volgende adres: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – Rue de la Presse 35, 1000 Brussel.

Op elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van geschillen die ontstaan in verband met All can zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel, België, bevoegd.

Ons cookiebeleid

We gebruiken een aantal verschillende cookies op onze site. Als je niet weet wat cookies zijn, of hoe je ze kunt beheren of verwijderen, raden we je aan http://www.aboutcookies.org te bezoeken voor gedetailleerde informatie.

De onderstaande lijst beschrijft de cookies die we op deze site gebruiken en waarvoor we ze gebruiken. Momenteel hanteren we een ‘impliciete toestemming’-beleid, wat betekent dat we ervan uitgaan dat u tevreden bent met dit gebruik. Als u niet tevreden bent, moet u deze site niet gebruiken, of u moet de cookies verwijderen nadat u de site hebt bezocht, of u moet de site bekijken met de instelling voor anoniem gebruik van uw browser (genaamd ‘Incognito’ in Chrome, ‘InPrivate’ in Internet Explorer, ‘Private Browsing’ in Firefox en Safari enz.)

Cookies van de eerste partij

Dit zijn cookies die rechtstreeks door deze website worden ingesteld.

Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers op onze website. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u hier bent gekomen en waar u op klikt. Deze gegevens worden verzameld via een JavaScript-tag in de pagina’s van onze site en zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. We verzamelen of bewaren daarom geen persoonlijke gegevens (zoals uw naam of adres), zodat deze informatie niet kan worden gebruikt om te identificeren wie u bent.

U kunt hier meer te weten komen over het standpunt van Google over privacy met betrekking tot zijn analysedienst:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

WordPress: Onze websites maken gebruik van het populaire WordPress CMS en cookies worden gebruikt om basisgegevens op te slaan over uw interacties met WordPress en of u zich hebt aangemeld bij WordPress. We gebruiken een sessiecookie om uw aanmelding te onthouden als u een geregistreerde gebruiker bent en we beschouwen deze als strikt noodzakelijk voor de werking van de website. Als deze worden uitgeschakeld, worden verschillende functies op de site onderbroken.

Meer informatie over sessiecookies en waarvoor ze worden gebruikt, vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html

Directe marketing

Wanneer u een formulier invult of uw gegevens op onze website invult, ziet u mogelijk een of meer selectievakjes waarmee u kunt aangeven dat u communicatie van ons per e-mail, telefoon, sms of post wilt ontvangen.

Als u hebt ingestemd met het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden en u bedenkt zich vervolgens, dan kunt u dat doen:

 • een e-mail sturen naar secretariat@all-can.be met het verzoek om van onze marketinglijst verwijderd te worden
 • (in het geval van e-mailcommunicatie) klik op de link ‘uitschrijven’ in de e-mail zelf.

Links van onze website

Onze website kan links naar andere websites bevatten.

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over websites buiten het all-can.be domein. Als u informatie verstrekt aan een website waarnaar wij linken, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van die website, dus zorg ervoor dat u het privacybeleid van de andere websites volledig leest.

Alle geschillen over privacy of de voorwaarden in dit privacybeleid vallen onder de Belgische wetgeving en de beslechting van geschillen die ontstaan in verband met All can is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

Updates van dit privacybeleid

We evalueren dit privacybeleid regelmatig en werken het indien nodig bij naarmate onze diensten en het gebruik van persoonsgegevens evolueren. Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken op een manier die we nog niet eerder hebben vastgesteld, nemen we contact met u op om u hierover te informeren en, indien nodig, om uw toestemming te vragen. Telkens wanneer dit document wordt gewijzigd, zullen we het versienummer en de datum bijwerken.

Op elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit privacybeleid is de Belgische wetgeving van toepassing en voor de beslechting van geschillen die ontstaan in verband met All can zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel, België, bevoegd.

Laatst bijgewerkt in oktober 2020